Ammoniakrechten

Ammoniakrechten

Nieuwe ontwikkelingen mogelijk door aankoop ammoniak

Om te voldoen aan de Wet natuurbescherming (Wnb) moet een bedrijf over voldoende stikstofdepositieruimte beschikken om haar activiteiten uit te voeren. Veranderd er iets in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld een uitbreiding en gedeeltelijke staking van de bedrijfsactiviteiten, dan heeft dit ook gevolgen voor de stikstofdepositieruimte.

Een nieuwe activiteit mag niet leiden tot een toename van de stikstofdepositie op een Natura-2000 gebied. Bij de aanvraag van een vergunning ten behoeve van een wijziging of uitbreiding, moet daarom worden aangetoond dat er geen extra ammoniak neerslaat in de Natura-2000 gebieden. Wanneer de verwachte neerslag van ammoniak (NOx en/of stikstof) groter wordt, dan moet er extra stikstofdepositieruimte worden aangekocht.
 

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) regelt simpel gezegd de bescherming van unieke natuurgebieden, planten, dieren en bossen in Nederland. De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningen die in het kader van deze wet worden verleend.
 

Ammoniakrechten

Voor nieuwe activiteiten zoals een wijziging of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten, het aanleggen van nieuwe wegen maar ook het realiseren van een nieuwe woning, moet de stijging in stikstofdepositie worden gecompenseerd. Dit wordt doorgaans gedaan door het opkopen van ammoniakrechten, ook wel extern salderen genoemd.

Ammoniakrechten komen vrij wanneer ondernemers hun bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk beëindigen. Vanzelfsprekend dient het bedrijf voor staking van de bedrijfsactiviteiten te produceren met geldige vergunningen. Om te achterhalen hoeveel ammoniakrechten moeten worden aangekocht, wordt de stikstofdepositie in de nieuwe situatie vergeleken met de stikstofdepositie zoals toegestaan op basis van de vergunde situatie in de referentiesituatie. Een belangrijk gegeven is de afstand tot de verschillende Natura-2000 gebieden. Voor deze berekening kan gebruik worden gemaakt van diverse rekenprogramma’s zoals de AERIUS Calculator, Aagro-Stacks of KEMA-stacks.
 

Afstand tot Natura-2000 gebieden

Een belangrijk gegeven bij de hoeveelheid depositie die gecompenseerd moet worden, is de afstand tot een Natura-2000 gebied. Hoe dichter een bedrijf bij een Natura-2000 gebied ligt, hoe groter de uitstoot op dat gebied. Wanneer de stakende ondernemer dichterbij een Natura-2000 gebied is gelegen, komt er op dat desbetreffende gebied meer depositieruimte vrij dan wanneer de stakende partij op grotere afstand ligt van het Natura-2000 gebied.

Aangezien de uitstoot van een bedrijf vaak op meerdere Natura-2000 plaatsvindt, kan het voorkomen dat de uitbreidende partij van meerdere bedrijven ammoniak moet aankopen om op alle Natura-2000 gebieden in de omgeving de depositie te laten dalen.
 

Wat biedt Reland?

De adviseurs van Reland brengen de stoppende en uitbreidende partij bij elkaar. Aanbieders kunnen op het online platform eenvoudig een advertentie plaatsen met de vrijkomende ammoniakrechten. Aan de andere kant kunnen geïnteresseerden in het aanbod zoeken naar de benodigde rechten. Naast ammoniakrechten zijn er ook stalderingsmeters en overige sloopmeters te vinden in het aanbod. Een compleet aanbod voor de uitbreiding van uw bedrijf. Heeft u nog vragen over de aan- of verkoop van ammoniakrechten? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs!

Uw persoonlijke adviseur

Theo Driessen

Accountmanager

Zelf een uitdagend project, wij denken graag mee!
Neem contact op