Nieuws

Nieuws - Nieuwe stappen stikstofaanpak

Het kabinet zet nieuwe stappen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Voor de stikstofaanpak moeten alle sectoren een bijdrage leveren, ook de landbouw. Voor boeren die willen blijven komt geld beschikbaar voor innovatie en verduurzaming van stallen. Verder werkt het kabinet aan een omschakelfonds voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw. Ook faciliteert het Rijk extensivering van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden. Het kabinet stelt een bedrag beschikbaar voor gerichte opkoop van veehouderijen, voor boeren die zelf aangeven te willen stoppen. Ook komt extra geld beschikbaar voor de sanering varkenshouderij om alle inschrijvers die aan de eisen voldoen te helpen hun bedrijf te beëindigen. Kabinet en provincies kijken samen nog naar de bijbehorende randvoorwaarden voor extern salderen.

De maatregelen dragen bij aan herstel en versterking van de natuur en zijn een volgende stap in de stikstofaanpak. Klik hier voor de gehele publicatie. Wij hebben een aantal regelingen voor u op een rijtje gezet. De adviseurs van Reland ondersteunen u bij het nemen van stikstof reducerende maatregelen of begeleiden u naar de diverse regelingen. Reland helpt u bij het maken van keuzes voor de juiste financiële regelingen en instrumenten. Heeft u vragen? Neem contact op met onze adviseurs.

Innovatie en verduurzaming van stallen
Aanpassing van stallen levert een forse bijdrage aan emissiereductie. Het kabinet komt met een subsidieregeling om boeren te ondersteunen die willen investeren in innovatieve en duurzame stallen. De stappen die een boer kan en wil zetten is afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie.

Omschakelfonds en meer grond voor extensivering
Boeren die willen extensiveren (minder intensieve landbouw, meer grondgebonden) of omschakelen naar kringlooplandbouw lopen soms tegen financieringsproblemen aan. Het kabinet werkt op basis van ideeën van diverse partijen aan een zogenoemd omschakelfonds, waarmee kringlooplandbouwprojecten gefinancierd kunnen worden. De minister informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de voortgang van het omschakelfonds.

Voor extensivering is de beschikbaarheid van grond cruciaal. Het kabinet zoekt naar mogelijkheden om hiervoor meer grond beschikbaar te maken. Grond kan beschikbaar komen door boeren die stoppen of verplaatsen. Ook kijkt het Rijk naar de mogelijkheden om gronden van andere partijen (Staatsbosbeheer, Rijksvastgoedbeheer) in te zetten voor extensivering van de landbouwsector, mits dit niet ten koste gaat van bestaande natuur.

Leasen of kopen van stikstof
Het Rijk wil het zogenoemde ‘verleasen’ van latente ruimte in de vergunning mogelijk maken en nader uitwerken in overleg met provincies. Dat betekent dat een ondernemer of boer een deel van zijn niet-benutte stikstofruimte in zijn vergunning tegen een vergoeding tijdelijk beschikbaar mag stellen aan een initiatiefnemer van een project met een tijdelijke stikstofdepositie, bijvoorbeeld tijdens de aanleg van een (bouw)project. Dat maakt nieuwe (duurzame) activiteiten ook weer mogelijk. Iemand die een nieuw project wil beginnen en permanent depositieruimte nodig heeft, kan hier geen gebruik van maken. Hiervoor kunt u mogelijk gebruik maken van extern salderen. Reland bemiddelt tussen saldogevers en saldo-ontvangers. 
 

Uw persoonlijke adviseur

Heeft u vragen over het kopen of verkopen van stikstof?
Neem contact op