Stikstofrechten

Aankoop en verkoop van stikstofrechten

Stikstofrechten

Om te voldoen aan de Wet natuurbescherming (Wnb) moet een bedrijf over voldoende stikstofdepositieruimte beschikken om haar activiteiten uit te voeren. Verandert er iets in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld een uitbreiding en gedeeltelijke staking van de bedrijfsactiviteiten, dan heeft dit ook gevolgen voor de stikstofdepositieruimte.

Maar ook nieuwe woningbouwprojecten, uitiliteitsbouw en bedrijfsactiviteiten in de industriële sector mogen niet leiden tot een toename van de stikstofdepositie op een Natura-2000 gebied. Bij de aanvraag van een vergunning ten behoeve van een wijziging of uitbreiding, moet daarom worden aangetoond dat er geen extra ammoniak neerslaat in de Natura-2000 gebieden. Wanneer de verwachte neerslag van stikstof (NOx en/of ammoniak) groter wordt, dan moet er extra stikstofdepositieruimte worden aangekocht.


Compensatie stikstofdepositie door aankoop van ammoniakrechten

Voor nieuwe activiteiten zoals een wijziging of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten, het aanleggen van nieuwe wegen maar ook het realiseren van een nieuwe woning(en), moet de stijging in stikstofdepositie (ammoniak, NOx) worden gecompenseerd. Dit wordt doorgaans gedaan door het opkopen van ammoniakrechten, ook wel extern salderen genoemd. Ammoniakrechten komen vrij wanneer ondernemers hun bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk beëindigen. Vanzelfsprekend dient het bedrijf voor staking van de bedrijfsactiviteiten te produceren met geldige vergunningen. Reland bemiddelt in vraag en aanbod.
 

Vraag en aanbod ammoniak en/of stikstofrechten

De adviseurs van Reland brengen o.a. stoppende en uitbreidende veehouders en andere partijen (woningbouw, wegenbouw) bij elkaar. Reland beschikt over een groot netwerk en jarenlange ervaring in de markt. Op ons online platform kunt u eenvoudig een advertentie plaatsen met de vrijkomende ammoniakrechten. Wilt u uitbreiden of wenst uw stikstofdepositie te compenseren? Dan kunt u in het aanbod zoeken naar de benodigde stikstofrechten. Naast ammoniakrechten zijn er ook stalderingsmeters en overige sloopmeters te vinden in het aanbod. Wij adviseren u over de meest gunstige regelingen.


Berekening stikstofdepositieruimte

Om te achterhalen hoeveel ammoniakrechten moeten worden aangekocht, wordt de stikstofdepositie in de nieuwe situatie vergeleken met de stikstofdepositie zoals toegestaan op basis van de vergunde situatie in de referentiesituatie. Een belangrijk gegeven is de afstand tot de verschillende Natura-2000 gebieden. Voor deze berekening kan gebruik worden gemaakt van diverse rekenprogramma’s zoals de AERIUS Calculator, Aagro-Stacks of KEMA-stacks.
 

Compensatiegebieden Natura-2000 

Een belangrijk gegeven bij de hoeveelheid depositie die gecompenseerd moet worden, is de afstand tot een Natura-2000 gebied. Hoe dichter een bedrijf bij een Natura-2000 gebied ligt, hoe groter de uitstoot op dat gebied. Wanneer de stoppende ondernemer dichterbij een Natura-2000 gebied is gelegen, komt er op dat desbetreffende gebied meer depositieruimte vrij dan wanneer deze op grotere afstand ligt van het Natura-2000 gebied.

Aangezien de uitstoot van een bedrijf vaak op meerdere Natura-2000 plaatsvindt, kan het voorkomen dat de uitbreidende partij van meerdere bedrijven ammoniak moet aankopen om op alle Natura-2000 gebieden in de omgeving de depositie te laten dalen. Reland onderzoekt voor u wat de meest gunstige combinatie van compensatiegebieden is met vrijkomende ammoniakrechten.

Heeft u nog vragen over de aan- of verkoop van ammoniakrechten? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs!

 

Uw persoonlijke adviseur

Giel Peters

Eigenaar / Senior adviseur

Stikstofrechten kopen of aanbieden?
Bekijk hier het aanbod!