Extern salderen

Extern salderen

Stikstofdepositiesaldo aankopen van ander bedrijf door externe saldering

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is extern salderen weer toegestaan.
 

Wat is extern salderen?

De uitbreiding van een bedrijf, de realisatie van woningbouw of utiliteitsbouw, of projecten in de industriele sector mogen per saldo niet leiden tot een toename van de stikstofdepositie op een natuurgebied. Met extern salderen wordt tekort in de stikstofdepositieruimte gecompenseerd door het stikstofdepositiesaldo van een stoppend bedrijf op te kopen, ook wel het kopen van ammoniakrechten genoemd.

Om ervoor te zorgen dat de stikstofdepositie gelijk blijft, wordt de stikstofdepositie in de nieuwe situatie vergeleken met de hoeveelheid zoals toegestaan in de vergunde situatie op de referentiedatum.
 

Voorwaarden extern salderen

Er zijn een aantal voorwaarden om deel te nemen aan externe saldering. Enkele van deze voorwaarden zijn als volgt:

  • De Natuurbeschermingswetvergunning danwel milieuvergunning, Hinderwetvergunning of melding activiteitenbesluit van het stoppende bedrijf moet worden ingetrokken;
  • Het stoppende bedrijf en het nieuwe of uit te breiden bedrijf moeten aantoonbaar stikstofdepositie veroorzaken op hetzelfde Natura 2000-gebied;
  • Er moet aangetoond worden dat er een directe samenhang bestaat tussen het verlenen van de vergunning Wnb voor het nieuwe of uit te breiden bedrijf én het intrekken van de milieutoestemming van het stoppende bedrijf;
  • Het depositiesaldo van een stoppend agrarisch bedrijf mag niet dubbel ingezet worden.

 

Depositiewaarde berekenen

Voor het berekenen van het aantal benodigde ammoniakrechten, kan gebruik worden gemaakt van diverse rekenprogramma’s. Een veelgebruikt rekenprogramma is de AERIUS Calculator, dit programma berekent de neerslag van stikstof die bepaalde activiteiten uitstoten op een Natura-2000 gebied. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van programma’s zoals Aagro-Stacks (stallen) en KEMA-Stacks (industrie).


ADC-toets

Bij grote projecten kan met de zogenaamde ‘ADC-toets’ een vergunning worden verleend voor stikstofveroorzakende activiteiten. Met deze toets moet worden aangetoond dat er geen alternatieven zijn (A), er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang (D) en er voldoende compenserende maatregelen zijn genomen (C).


Vraag en aanbod ammoniak of stikstofrechten (NOx)

De adviseurs van Reland brengen stoppende en uitbreidende veehouders en andere partijen (woningbouw, wegenbouw, utiliteitsbouw, industriële sector) bij elkaar. Reland beschikt over een groot netwerk en jarenlange ervaring in de markt. Op ons online platform kunt u eenvoudig een advertentie plaatsen met de vrijkomende ammoniakrechten. Wilt u uitbreiden of wenst uw toename in stikstofdepositie te compenseren? Dan kunt u in het aanbod zoeken naar de benodigde rechten.

Heeft u vragen over de aan- of verkoop van ammoniakrechten? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs!

Uw persoonlijke adviseur

Theo Driessen

Accountmanager

Zelf een uitdagend project, wij denken graag mee!
Neem contact op