Ontwikkel uw (MKB) bedrijf in het buitengebied

Nieuw of bestaand bedrijf?

Het buitengebied biedt ruimte voor ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid

Heeft u plannen om een bedrijf op te starten of wilt u een bestaand bedrijf uitbreiden? Het buitengebied biedt kansen! Voor de realisatie van uw bedrijfsontwikkeling heeft iedere gemeente regels en beleid, maar hoe weet u welke regels van toepassing zijn voor de realisatie uw wens?


Een nieuw bedrijf ontwikkelen

Economische functies als bedrijven dragen bij aan een vitale samenleving in het buitengebied. Waar voorheen het buitengebied primair bedoeld was voor agrarische bedrijven, vindt nu een verschuiving plaats. Op locaties van bestaande of voormalige agrarische bedrijven worden mogelijkheden geboden voor nieuwe, niet-agrarische, bedrijven.

Voor de ontwikkeling van een (MKB) bedrijf wordt vaak gebruik gemaakt van locaties waarop sprake is van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Op deze locaties is de agrarische bedrijfsvoering reeds beëindigd, bijvoorbeeld door het ontbreken van een opvolger of te hoge investeringen om aan de (nieuwe) wet- en regelgeving te voldoen. Het is mogelijk om de bestemming van deze locaties te wijzigen zodat nieuwe, niet-agrarische activiteiten mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van de agrarische bestemming naar een kleinschalig timmerbedrijf, recreatie, zorg of opslag.


Een bestaand bedrijf uitbreiden

Naast de mogelijkheden om een nieuw bedrijf te ontwikkelen, zijn er ook kansen voor bestaande bedrijven. Het bestemmingsplan in combinatie met beleidsregelingen van uw gemeente/provincie geeft aan wat er mogelijk is op het gebied van bebouwing en gebruik/functie.

Wilt u de functie van de bebouwing wijzigen of valt de uitbreiding buiten de maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte? Dan moet u van het bestemmingsplan afwijken en is het nodig een procedure te doorlopen. Welke procedure dat is en wat u daarvoor moet doen, hangt af van de locatie, de omgeving, de functie en uw wensen. Wij kunnen voor u onderzoeken welke stappen doorlopen dienen te worden.

Daarnaast wordt er door gemeenten en overheden steeds meer gestuurd op kwaliteit. Elke ontwikkeling dient voor kwalitatieve meerwaarde in het buitengebied te zorgen op het gebied van landschap, natuur, stedenbouw en cultuurhistorie. Vaak wordt aan deze voorwaarde voldaan door geld te storten in een landschapsfonds van de gemeente. Een andere manier om aan deze kwaliteitsverbetering te voldoen, is door gebruik te maken van sloopmeters. Sloop van (overtollige) bebouwing wordt door gemeenten gezien als een vorm van kwaliteitsverbetering. Sloopmeters komen onder andere vrij wanneer oude stallen, schuren of overige agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt.


Wat biedt Reland?

Voordat we een project aangaan, starten onze adviseurs met een vrijblijvend gesprek. We kunnen u het beste adviseren wanneer we een goed beeld hebben van uw wens en de locatie. We bekijken welke stappen op welk moment genomen moeten worden en welke onderzoeken wel of, minstens zo belangrijk, juist niet noodzakelijk zijn.

Benieuwd wat Reland voor uw bedrijf kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs, wij helpen u graag verder! 

Uw persoonlijke adviseur

Arjan van Dooren

Senior adviseur gebiedsontwikkeling / planoloog

Arjan van Dooren
Heeft u een uitdagend project? Wij denken graag mee!
Neem contact op